ເພງ: ຢ່າງນ້ອຍກໍ່ເຄີຍຮັກກັນ/ Song: Yang noi kor kuey huk kun
ສິລິປິນ: ຕຸລີ່ ບິດາລັກ/ Artist: Touly Bidalack
ຄ້າຍ: ເມໂລດີ້ ມິວສິກ/ Melody Music
ຂຽນແລະກຳກັບໂດຍ: ຕຸລີ່/ Written and Directed by Touly
ຖ່າຍທຳ: 1ມື້ເຄິ່ງ/ production: 1.5 days
Touly Bidalack